TÜBİTAK 1501 SANAYİ ARGE DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların; 

 • Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
 • Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması,
 • Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi,
 • Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi,
 • Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, 
 • Proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanmaktadır.

 

Programın Konusu ve Kapsamı 

 • Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır;

 • Firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
 • Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
 • Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi
 • Üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi,
 • Üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden transfer edilen teknolojilerin olgunlaştırılarak yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi
 • Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi

 

Başvuru Koşulları

 • Kurul Değerlendirme Eşik Değeri: 60
 • Proje başvuru sayısı üst limiti bu çağrı dönemi için kuruluş başına en fazla 2 proje önerisi olarak belirlenmiştir. Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. 
 • Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmaz. Kuruluşun hem tekil hem ortaklı başvuruları olduğunda, sadece tekil başvuruları için başvuru sayısı üst limiti uygulanır.
 • Firmanın daha önce desteklenmiş projelerinde elde ettiği ticari kazanımlar; proje önerisinde sunulan bilgiler ve hakem değerlendirmeleri dikkate alınarak ilgili Grup Yürütme Kurulunda değerlendirilecektir. 

 

1501 Sanayi Arge Destek Programına ait detaylı bilgiler ve duyurular: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/teydeb-1501-ve-1507-programlarinin-2022-yili-2-cagrilari-aciliyor   adresinde yer almaktadır.